ПРАВО

ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА Адвокат, сертифициран експерт по защита на личните данни, съдружник в АД „Димитров, Петров и Ко.”
Вижте още
×
Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”. От януари 2017 г. е сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP). Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски” и специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др. Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка заинформационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др. В качеството си на утвърден експерт, Десислава Кръстева е лектор на семинари и обучения по въпросите на защитата на личните данни и електронното управление и гостуващ преподавател във водещи български университети като Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Американски университет в България. В периода 2010 г. - 2015 г. е хоноруван преподавател по дисциплините: „Електронни разплащания и електронно банкиране“ и „Електронни административни услуги“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии.
ЛЮБКА ПЕТРОВА Съдия във Върховния административен съд
Вижте още
×
Съдия Любка Петрова е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право и специализация „Правораздаване”, както и СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения, магистърска програма Право на Европейския съюз. От 12.07.2012 г. е Заместник председател на Административен съд София-град и ръководител на ІІ отделение на АССГ /разглеждана материя – ЗУТ, ЗКИР, ЗМГО, ЗОДОВ, ЗДС, ЗОбС, ЗЗДискр., ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗВОбр., ЗМВР, ЗДСл., ЗДАНС и др. над 40 законови и подзаконови нормативни актове/ Съдия Петрова е лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и в Международен правен център /ILAC/ по различни въпроси от компетентността на отделението, в което работи. Професионалният път на съдия Петрова включва: 1999 - 2000 Експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма 2000 - 2001 Съдебен кандидат към СГС 2000 - 2002 Главен експерт, юрисконсулт в Министерство на икономиката 2002 - 2007 Адвокат в САК 2007 - 2012 Съдия в Административен съд София-град
Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”
Вижте още
×
Мартин Захариев е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни. Завършил е право в Софийския Университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет и специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Той също консултира в областта на трудовото право и регулация във фармацевтичния сектор. Член е на Софийска Адвокатска Колегия, Сдружението за международни състезания по право и българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI). Участник в множество национални и международни състезания по право като Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot и The Young Arbitratior Match. Като такъв адвокат Захариев е част от отбора класиран в топ 20 в света за най-добра писмена защита за ответника във Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot през април 2015 и част отбора победител в Europeaus състезание по право на Европейския съюз, симулация на преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз на тема защита на конкуренцията през май 2014 г. Понастоящем адв. Мартин Захариев има образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София. Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”.
ГИНКА ХРИСТОВА Адвокат, Международен Правен Център-ILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University
Вижте още
×
Адв. Гинка Христова е председател на Международен Правен Център, член на Софийска адвокатска колегия, нещатен преподавател към Hаrvard University, магистър по Право на ЕС към университета Нанси II. Адвокат Христова е член на Софийска Адвокатска Колегия (САК) от 2009 г. и към настоящия момент член на Дисциплинарния съд към САК. Адвокат Христова има специализация към университета Харвард, САЩ в сферата на кибер правото, както и успешно е преминала специализация към СОИС по Право на Електронната Търговия. От 2017 г. е организатор и преподавател на курса CopyrightX на университета Харвард за България. Тя е един от малкото специалисти в България по дигитално право. Автор на монографията “Феноменът Киберпрестъпност – Стратегия за борба и конкретни мерки” (Le phénomène “cybercriminalité”: Stratégie pour combattre la cybercriminalité et mesures concrètes (French Edition)”.
ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ Адвокат, експерт в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на пари
Вижте още
×
Адвокат Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Завършва юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2007 г., а през 2016 г. завършва магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун" във Вашингтон. Адв. Денборов е работил в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria) и в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон. В момента управлява собствена адвокатска практика, като ръководи екип от 5 юристи, специализирани в областта на корпоративното и данъчно преструктуриране. Участва в структурирането на множество транзакции на компании от Италия, Германия, Русия, Гърция и САЩ, включително данъчно и финансово оптимизиране на корпоративни структури. Адв. Денборов регулярно провежда обучения в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на пари и има множество публикации в специализирани медии. От началото на 2018 г. преподава Финансово право в Нов български университет.
СЛАВИ ТАНКЕИН Юрист, експерт-магистър по Информационна сигурност
Вижте още
×
Слави Танкеин e юрист, експерт-магистър по Информационна сигурност. Работи в областта на дигиталното право. Слави участва в редица международни проекти в областта на киберсигурността, автор на множество статии по темата.
ВАЛЯ ГИГОВА Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет, ръководител на секция „Гражданско право и процес” на правната комисия при ВАдв.С.
Вижте още
×
Адвокат Валя Гигова е завършила специалност право в ЮФ при СУ „Св.Климент Охридски”. От 1994 г. До 1998 г. е Нотариус при Софийски районен съд, а от 1998 г. е адвокат от Софийска адвокатска колегия. Член на Висшия адвокатски съвет, ръководител на секция „Гражданско право и процес” на правната комисия при Висшия адвокатски съвет. Адвокат Гигова е изготвила от името на Висшия адвокатски съвет становища и е представлявала Висшия адвокатски съвет по множество тълкувателни дела пред ВКС и ВАС. Член на програмния съвет и лектор в Националния институт по правосъдие, лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев”, Лектор в семинари, организирани от Камарата на Частните съдебни изпълнители и други организации и институти. Адвокат Валя Гигова е участвала в работните групи по измененията на Търговския закон от 2010 г., 2013 г., 2017 г., по измененията в ЗОЗ от 2017 г., по измененията в ГПК от 2017 г. и др. Адвокат Гигова е изготвила от името на Висшия адвокатски съвет становища до Конституционния съд и е представлявала Висшия адвокатски съвет по следните конституционни дела: - конст.д. № 12/2013 г. на КС на РБ (относно обявяване противоконституционност на § 14, ал. 2 и § 15 от ПЗР на ЗИД на ТЗ, обн. в ДВ, бр. 20/28.02.2013 г.) - конст.д. № 7/2014 г. на КС на РБ (относно обявяване противо-конституционност на Решение на Народното събрание от 26 май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София)
Доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ Партньор в Адвокатско дружество "Колев, Ангелов и Митева"
Вижте още
×
Доц. д-р Николай Колев завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2005 г. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН. През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН. Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия и лекции по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет. Научните му интереси са съсредоточени върху въпросите на търговските дружества. Публикувал е три монографии и над 70 статии и студии в български и чужди правни издания. От септември 2005 г. доц. д-р Колев работи като адвокат в Боянов и Ко, където е бил Партньор от октомври 2020 г. до август 2021 г. От септември 2021 г. е Партньор в Колев, Ангелов и Митева. Адвокатската му практика включва предимно структуриране на инвестиции в търговски дружества; прехвърляне и преструктуриране на бизнес; дружествени спорове; несъстоятелност.
ТЕОДОРА ДИЧЕВА Юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“
Вижте още
×
Теодора Дичева е юрист, завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски през 1995 г. Над 20 години е работила в ИА „Главна инспекция по труда“, като през последните 11 години, до средата на 2019 г. е била директор на правната дирекция на Инспекцията по труда. Автор е на многобройни коментари, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство, с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство от работодателите и длъжностните лица в предприятията и инспектирането на труда.
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ Адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“
Вижте още
×
Николай Стоянов е дългогодишен юрисконсулт и главен юрисконсулт на ИА „Главна инспекция по труда“ в периода 2004 г. - 2020 г. Лектор по трудово право, обучител на инспекторите по труда, консултант и автор на книги по трудово право, в основата на които са извършваните от него анализи на съдебната практика на Върховния касационен съд. Извършва анализи на отменените наказателни постановления издадени от ИА „Главна инспекция по труда“, с цел подобряване на инспекционната дейност. Николай Стоянов е редовен участник в работни групи за изменение на трудовото законодателство. Понастоящем практикува като адвокат на свободна практика.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЕЛЕНА ДИМОВА Юрист, експерт по обществени поръчки
Вижте още
×
Г-жа Елена Димова е Магистър по право. Преминала е обучение за обучители по ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО, осъществено от Министерство на правосъдието на РБ и Кралство Испания, участвала е в обучения и работни срещи в областта на конкурентното право и обществените поръчки в страни-членки на ЕС. От 2010 до 2016 г. г-жа Елена Димова заема позицията член на КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. Г-жа Димова е автор на множество публикации в специализирания печат, свързани със законодателството, проблематиката и практиката на провеждането и обжалването на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Участва като лектор в редица Семинари и обучения в областта на обществените поръчки. Консултант е на списание „ТЪРГОВСКО И КОНКУРЕНТНО ПРАВО” и е съучредител на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”.
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ Юрист, експерт по обществени поръчки:
Вижте още
×
Г-н Александър Александров е Магистър по икономика и Магистър по право. До 2009 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия. От 2010 до 2016 г. г-н Александров заема позицията член на КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. Г-н Александров е автор на множество публикации в специализирания печат в областта на обществените поръчки. Участва като лектор в редица Семинари и обучения в областта на провеждането и обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
ИВАЙЛО СТОЯНОВ Главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
Вижте още
×
Г-н Стоянов е Бакалавър по Управление – УНСС, специалност “Стопанско управление и администрация” и Магистър по Икономика – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий, специалност “ФИНАНСИ”. Сертифициран вътрешен одитор е на системи за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 ÖHMI EuroCert GmbH – Magdeburg. Г-н Стоянов е сертифициран водещ одитор на системи за управление на качеството ISO 9001:2000 Moody International – 2008 г. Професионалния опит на г-н Стоянов включва заемането на позиции на Вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, Вътрешен одитор към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Ръководител на вътрешния одит - “В и К” ЕАД – София, държавен експерт в Дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, главен експерт и началник отдел “Предварителен контрол” на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. В момента г-н Стоянов заема позицията – главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Г-н Стоянов е член на Международния институт на вътрешните одитори - (IIA), Член на управителния съвет и секретар на Националния синдикат на икономистите и одиторите в България – КНСБ, Член на Работна група 30 „РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС” към Съвета по европейски въпроси и Министерство на външните работи на РБ. Член е на комитета за наблюдение на Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, както и на Постоянния консултативен комитет на КС на КНСБ по обучение, квалификация и проекти. Г-н Стоянов регулярно провежда курсове и обучения в областта на практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Областите на експертиза на г-н Стоянов са: управление и контрол на обществените поръчки, финанси и вътрешен одит, системи за управление.
МАРИАНА КАЦАРОВА Юрист, експерт по обществени поръчки
Вижте още
×
Мариана Кацарова е завършила Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1998 г., специалност "Право". От 2000 г. до 2005 г. работи последователно като младши, старши и главен експерт-юрисконсулт в АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, чийто правоприемник е АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ. От 2005 г. до м. март 2011 г. заема длъжността началник отдел "Методология на одитната дейност" в СМЕТНАТА ПАЛАТА на Р България, а от м. март 2011 г. е директор на дирекция "Правно-нормативно осигуряване". Г-жа Кацарова е редовен участник в работните групи за подготовка на проекти на нормативните актове в областта на обществените поръчки. Целият и професионален стаж и опит са в областта на одита и финансовия контрол с тясна специализация в областта на обществените поръчки. Автор е на множество публикации и лектор по теми на поредица от обучения, свързани с обществените поръчки, финансовия контрол и одита в публичния сектор.
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА Юрист, експерт по обществени поръчки
Вижте още
×
Г-жа Василева е магистър по право, завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, с квалификация в „Публична администрация„ и „Правораздаване“. Има допълнителни квалификации в областите на обществените поръчки, административното и конкурентното право. Професионалният и опит е свързан главно с правоприлагането на законодателството в сферата на обществените поръчки и концесиите. До август 2016 год., г-жа Василева е заемала длъжността директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии“ в Комисията за защита на конкуренцията, с основна задача проследяване законосъобразността на решения, действия и бездействия на възложители при провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. Разполага с богат опит в областта свързана с установяване на нарушения при провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, съгласно трайната практика на КЗК и Върховния административен съд. От 2008 год. до момента, г-жа Василева е представяла практиката на контролните органи на семинари, дискусионни форуми и работни срещи свързани със законодателството на обществените поръчки и концесиите. Автор е на множество публикации третиращи разнообразни проблеми при правилното прилагане на Закона за обществените поръчки.

МЕНИДЖМЪНТ и МАРКЕТИНГ

ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби, автор на "Ръководство на ефективния мениджър"
Вижте още
×
Владислав Цветанов има 20 годишен управленски опит в български и мултинационални фирми в секторите международна спедиция, логистика, дистрибуция, туризъм, реклама, банково дело и бързооборотни стоки. Понастоящем е бизнес консултант и ментор в областите: мениджмънт, маркетинг и продажби; лектор на семинарни обучения. Разработва дисертация на тема „Управление на растежа чрез интернационализация на дейността“ към катедра „Предприемачество“, УНСС, София. Управляващ партньор е на Академия за Лидери, като споделя част от мениджърския си опит на: www.konsultacii.eu. Помага на личности и компании да постигат по-високи резултати. Владислав Цветанов е магистър по Маркетинг и Мениджмънт. И въпреки, че практиката е неговото амплоа, твърдо вярва, че: „Практиката без теория е куца, теорията без практика – сляпа! Областите, в които Владислав Цветанов е най-полезен, са: Лидерски и мениджърски умения, Кариерен мениджмънт и менторство, Управление растежа на компанията, Интернационализация на дейността, Стратегически маркетинг, Управление на маркетинга, Оценка на бизнес идеи, Разработване и внедряване на бизнес идеи.
АНТОНИЯ КРЪСТЕВА Управленски консултант
Вижте още
×
Антония Кръстева е консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании. Магистър по Енергетика от Техническия университет във Варна, има следдипломна квалификация по Право за бизнеса и държавната администрация от УНСС, София и Диплома от Дългосрочната програма по мениджмънт на Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Кьолн, Германия. Сред позициите, които е заемала са: Директор на Е7 Фондация за управление на енергийната ефективност, учредена от RWE AG, Германия; Старши вицепрезидент и прокурист на Е.ОН България ЕАД, отговарящ за обслужване на клиентите; Директор на компанията за международни платежни услуги iPAY International с регионални офиси в Полша, Румъния, Чехия и Унгария, дъщерна компания на СИСТЕК Холдинг АД; съветник на Борда на директорите на чешката Energo-Pro a.s. и Член на Управителния съвет на Енерго-Про ЕАД. Като консултант и лектор, Антония се е специализирала в три основни области, в които според нея, всички български компании имат значителен потенциал за подобрение: организация, управление на хора и обслужване на клиенти. Антония е магистър по Енергетика от Техническия университет във Варна, има следдипломна квалификация по Право за бизнеса и държавната администрация от УНСС, София и Диплома от Дългосрочната програма по мениджмънт на Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Кьолн, Германия.
ЖЮСТИН ТОМС Експерт дигитален маркетинг
Вижте още
×
ЖЮСТИН ТОМС - експерт онлайн маркетинг, един от пионерите в България. Дългогодишен преподавател по дигитални комуникации в НБУ и частни колежи, лектор насеминари и корпоративни обучения на тема онлайн медии, PR, маркетинг и реклама в интернет в България и чужбина. Активно работи за развитието на уеб в страната. Жюстин Томс е автор на 12 книги по темите онлайн медии, маркетинг и уеб присъствие. Жюстин е един от водещите експерти и предприемачи у нас в областта на онлайн медиите и онлайн маркетинга. Създава и управлява уеб агенцията ABC Design and Communication от 1998 година. Автор е на 12 книги по темите онлайн медии и маркетинг, уеб присъствие, редица изследвания и статии в специализирани издания, като някои от последните са: „Интернет рекламата. Мисията възможна” (Сиела, 2005), „Онлайн маркетинг. Мисията още по-възможна” (Сиела, 2007) в съавторство с Горица Белогушева, „Уеб сайтът. Мисията задължителна” (Сиела, 2009) в съавторство с Горица Белогушева, „Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката” (Сиела, 2010) в съавторство с Денислав Георгиев, „Инструменти за социални мрежи” (Сиела, 2011) в съавторство с Камелия Георгиева, „Основи на успешния бизнес” (Сиела, 2012) в съавторство с Поли Козарова. Създател на онлайн медийната група „Аз медиа” от 2001 година, която включва едни от най-посещаваните сайтове Az-jenata.bg, Az-deteto.bg, LudiMladi.bg.От месец юни 2011 година медийната група е част от портфолиото на Инвестор.бг. Жюстин Томс е основател и организатор на конкурса за най-добър български сайт и най-добро интернет присъствие „БГ Сайт” (www.bgsite.org) от 1999 година насам. Конкурсът се провежда всяка година с цел стимулиране развитието на българското онлайн пространство, издигане на стандарти в родния уеб и промотиране на най-добрите проекти. Жюстин Томс е експерт в изготвяне на цялостни концепции за изграждане на уебсайтoвe и онлайн присъствие. Специалист в сферата на интерактивната реклама, онлайн маркетинг, медийното планиране за интернет, имейл маркетинга и Web 2.0. Автор е на публикации в печатни бизнес издания и своя страница в списание „.Net”, откакто излиза на български език.
ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ, Ph.D. Експерт и консултант в областта на брандинга и стратегическите комуникационни решения
Вижте още
×
Д-р ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ е експерт в управление и развитие на бранда. Управляващ партньор в „Brand in trend“, агенция специализирана в бранд изследванията и потребителско поведение. От 2010 г. е редовен преподавател в Нов български университет с курсове по изграждане и развитие на търговски марки, комерсиална комуникация, маркетинг мениджмънт, управление на ритейла и пазарни изследвания. Темите, по които развива изследователската си работа са стойностен маркетинг, ефективност на бранд комуникацията, повишаване значимостта на търговските марки и стратегии по отношение на потребителското изживяване. Сред компаниите, по чиито проекти е работил, са такива от телекомуникациите, козметиката, игрите на късмета, бързооборотните стоки, детски играчки. Негови изследователски материали са публикувани на английски и български език в електронни издания и сборници, както и в специалната рубрика за бранд комуникация на сайта на световната изследователска организация – ESOMAR. Като резултат от над 8 години работа върху практиките в бранд мениджмънта и комуникациите Димитър издава монографията „Семиотични изследвания на търговската марка“ (2017 г.), посветена на социалните корени на търговската марка и инструментите за изследване на бранд разпознаваемостта и имиджа. Също така е и автор на учебен курс върху основите на маркетинга в търговията на дребно (2017 г.), съдържащ стратегически концепции и казуси от практиката на управлението на магазинните формати и асортимента, брандиране на търговски вериги и частни продуктови марки, комуникационната функция на витрините и мърчандайзинга. Димитър Трендафилов е доктор в областта на развитието на търговските марки, създаването на стойност на съвременните пазари и особеностите на комерсиалната комуникация. През 2005 г. се дипломира като магистър-юрист в правния факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". В последствие завършва магистърската програма “Бизнес администрация” в Нов български университет със специализация в управлението на маркетинга и развитието на търговската марка, защитавайки магистърска теза върху позиционирането на търговската марка чрез изграждане и комуникиране на имидж и идентичност (дек. 2009 г.).
ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ Психолог, обучител в мениджмънт тематика
Вижте още
×
ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ – психолог и обучител с над 20 годишен опит. Сред основните му професионални дейности се нареждат воденето на тренинг-групи и психологическото консултиране. Обучавал се е при утвърдени представители на множество авторитетни школи в психотерапията и груповата работа и има сертификати от обучения по Невролингвистично програмиране, Семейни констелации, Позитивна терапия, Краткосрочна терапия, Юнгианска психоанализа. В началото на своята кариера е работил е като основен обучител по редица проекти в неправителствения сектор на фондации като Отворено общество, Отворено образование, Партньори България, Междуетническа инициатива за човешки права, Демократична мрежа, Асоциация „Дебати”, Глобални библиотеки... През последните 15 години Людмил Стефанов насочва професионалните си ангажименти и интереси като психолог към сферата на бизнеса. Обучавал е както смесени групи от хора на управленско ниво, така и групи формирани от екипи на различни нива вътрешно фирмено обучение. Сферите на тези фирми са различни, а някои от клиентите му са АЕЦ „Козлодуй“, фирма „Стомана“-Перник, фирма „ФИЛКАБ”, „Информационно обслужване“ АД, EVN-България, ЧЕЗ-България, „БАЛКАНСТАР”, „Авто плюс”, „Сани Конс”, „Явлена”, „Адрес”, „NSF Euro Consultants” и др. Основните теми, по които е обучавал хора от сферата на бизнеса са: „Работа в екип”, „Лидерски умения и мотивация на персонала“, „Водене на работни срещи”, „Справяне с кризи и конфликтни ситуации”, „Презентации и убедително говорене пред публика”, „Търговски диалог при обслужването на клиенти”, „Типове трудни клиенти и справяне с тях”, „Водене на ефективни преговори“, „Комуникативни умения при работа с клиенти по телефон“, „Водене на делова кореспонденция“ и др.
АНА ДИНКОВА Експерт по корпоративни комуникации и дигитален PR
Вижте още
×
АНА ДИНКОВА - експерт по корпоративни комуникации с над 14-годишен професионален опит. Съосновател е на trinitix – агенция за дигитален маркетинг и комуникации. Участва в организацията на първите TEDxMladostWomen конференции у нас. Ана води обучения по дигитален PR, бизнес етикет, изграждане на личен стил и публичен образ, работа с медии. Автор на свободна практика за издания като сп. Твоят бизнес и Cosmopolitan. Води рубрика за бизнес етикет в сп. Икономист, автор е на рубриката Ана & Cofe’ Society в онлайн изданието WebCafe.bg. Започва кариерното си развитие в неправителствения сектор – в Атлантическия клуб в България. Заема различни отговорни позиции в няколко големи български и международни корпорации, сред които Райфайзенбанк (България) ЕАД и Първа инвестиционна банка. Завършила е Софийски университет „Св. Климент Охридски" с магистърска степен по „Политология" и специализация по „Международни отношения" в същия университет. Следва и „Международно право" в Institut international des droits de l'homme René Cassin, Страсбург. „Комуникации и публична реч" в Laboratorio internazionale della comunicazione, Италия. „Комуникации и военно-граждански отношения" в The Laster B. Pearson Canadian International Peacekeeping Training Centre, Канада.
МАДЛЕН АЛГАФАРИ Психотерапевт, писател, преподавател, режисьор
Вижте още
×
Мадлен Алгафари е психотелесен терапевт, писател, преподавател, режисьор, председател на борда на Български институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, главен редактор на световното списание по психотелесна терапия "IBPJ", издавано от европейската и американската асоциация по психотелесна терапия. Завършила е СУ "Св. Климент Охридски" - Философски факултет, специалност - психология. Първенец на випуска с наградата на Проф. Генчо Пирьов. През 1987 - 1991 завършва специалност: режисура за драматичен и куклен театър. Има следдипломни специализации към Института по психология и психотерапия към Вестдойче Академия, Международната Академия за обмен и развитие на културата и науката - Лугано – Швейцария, Университета Оксфорд, The association for the advancement of meridian energy techniques & Calamus International University и др. Мадлен Алгафари има изключително богат професионален опит, в т.ч.: редактор и водещ в Българската Национална Телевизия, Член на Художествения съвет на БНТ, Референт за България на Международна Академия за обмен и развитие на културата и науката – Швейцария, Президент на Българско Неорайхианско Дружество, супервайзор и преподавател по аналитична психотерапия, психоантропология, сексотерапия, хромотерапия, психодиагнстика и биоенергиен масаж, психолог на първото българско издание на световния формат "Пълна промяна" по Нова телевизия, член на Управителния съвет на Фондация "Институт по психотелесна психотерапия", Председател на УС на Института, преподавател по психотелесна терпия в "Scuola Biosistemica" - Болоня, Италия, член на международната комисия за оценяване на дипломните работи на специализанти към тренинг институтите на ЕABP, Главен редактор на световното списание за психотелесна пситотерапия IBPJ - International Body Psychotherapy Journal, издавано от Европейската и Американската асоциации по психотелесна терапия. Има издадени множество книги сред които: "Мира нямам" - поезия и психология, "Вяра имам" - психотерапия в поезия и проза, "Всички можем да летим", "Приказки за пораснали деца", "Глад за истински неща" и др. Мадлен е изключително активен обучител, като е провела множество присъствени и онлайн обучения в областта на психологията и има редица участия в национални и международни семинари, форуми и конференции.

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

НИКОЛАЙ ВУТОВ финансов експерт, бизнес консултант, лектор в катедра „Финанси” на УНСС
Вижте още
×
Г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ е финансов експерт с 15-годишен професионален опит във финансовото управление и анализа на български фирми и предприятия. Г-н ВУТОВ притежава диплома - Магистър „Контрол и анализ на фирмената дейност” – Стопанска академия „Д.А.Ценов”, със специализация „Управленски бизнес анализ”. От 2007 г. до днес, г-н ВУТОВ е преподавател в УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, катедра „Финанси”. В своята професионална кариера г-н Вутов е работил с предприятия от разнообразни сектори на българската икономика. Заемал е различни позиции в няколко компании, между които „Пластхим” ЕАД, „Пром Комерс”, Инвестиционен холдинг „Корпорация Развитие”, „Интрансмаш инженеринг” АД, „Вазов институт”, като компетенциите му са в областта на: Управлението на фирмата, Финансовия анализ и контрол, Разработването на модели за финансови анализи, Контрола и анализа на финансовите потоци, Анализ и оценка на инвестиционни обекти и проекти, Разработването на системи за управление, контролинг системи и информационни сиситеми за оперативен анализ, Управлението на взаимооношенията с държавни и финансови институции. В своя професионален опит като финансов експерт г-н ВУТОВ е консултирал или управлявал проекти свързани с: Разработване на финансови анализи за инвестиционни обекти и проекти, разработване на финансово-икономически обосновки и разработване на иновационни продукти в икономиката и финансите, разработване на анализи на финансовото състояние на търговски дружества, изготвяне на финансови анализи и предоставяне на консултантски услуги по проекти по ОП „Регионално развитие” и ОП „Административен капацитет”, изработване на финансови анализи и анализи „разходи-ползи” на инвестиционни проекти, финансово консултиране на проекти в областта на водната инфраструктура, разработване на финансови анализи и стратегии за развитие търговски дружества, икономически анализи, проектиране, планиране, контрол на икономически показатели на търговски дружества, разработване на системи за анализ и управление на финансовите показатели на търговски дружества, разработване на системи за управление и контролинг системи. В момента г-н Вутов успешно управлява собствена консултантска компания, занимаваща се с изследвания в икономиката, разработване на анализи, стратегии за развитие, финансови анализи, иновации в различни области на науката и техниката, разработване и управление на проекти финансирани от Фондовете на Европейския съюз.
РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ финансов експерт, преподавател по „Финансов мениджмънт” в СУ „Св. Климент Охридски” и City University Washington - България
Вижте още
×
Радослав НЕДЯЛКОВ е Магистър „Стопанско управление” - Стопански Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, с допълнителни специализации по: Корпоративни финанси - Лондон, 2000 г. и Финансов мениджмънт - Париж, 2001 г. Г-н Недялков e финансов експерт и инвестиционен консултант с 15-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление на български и международни компании. Започва кариерата си като Младши одитор в консултантска и одиторска компания АФА, като от 1998 до 2004 година последователно заема позициите: Финансов Мениджър на EPIC България, дъщерна компания на EPIC Виена, Управител на Инвестиционно Дружество “Надежда”, Главен Финансов Директор на Gatcombe Park Venture Capital, London, Управляващ мениджър за България на Ексел Асошиейтс – Pizza Hut Franchisee в България. От 2007 г. до днес е Управляващ съдружник в консултанска компания АСФА. В своята професионална кариера г-н Недялков е консултирал и провел обучения по Финансов мениджмънт на служителите от компании като: МТЕЛ, Кавен Орбико, Хлебозаводи Корн, Тандем В, Wondergroup, Райкомерс, Балканстрой, Феър Плей Интернешънъл, Овергаз Инк, Еasy Asset Management, Промобил, UNDP България, Насърчителна Банка, ОББ. От 1997 г. до 2015 г. е Старши Асистент по Корпоративни финанси в Стопанския Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, бил е лектор в City University Washington - България по дисциплините: Корпоративни финанси, Финансов Анализ и Стратегически Мениджмънт. Лектор е по Дългосрочно финансиране и Икономическата добавена стойност (EVA) - Международен банков институт. Г-н Недялков регулярно провежда курсове и обучения по тематиката: Бюджетиране, Финансов Мениджмънт, Финансов Анализ, Финанси за ръководители, Стратегически мениджмънт.
ЙОРДАН КАРАБИНОВ, MBA, CIA, ACCA Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България
Вижте още
×
Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA е бакалавър по Бизнес Администрация, от Американския Университет в България от 1997, www.aubg.bg Г-н Карабинов има над 16 години професионален опит, от тях 8 години в чужбина. CIA от 11 години. ACCA от 12 години. Започнал е своята кариера в ПрайсуотърхаусКупърс България през 1997 г. От 2000 г. е продължил кариерата си в Холандия, където е работил за Алкател-Лусент, Дженерал Електрик и АрвинМеритор. За последните 3 организации г-н Карабинов е работил в качеството си на мениджър Вътрешен одит и е извършвал ангажименти по вътрешен одит като ръководител на екипи в 14 страни в Европа, САЩ и Австралия. Г-н Карабинов е придобил MBA от IMD, Швейцария от 2004 г. www.imd.ch От 2009 г. г-н Карабинов е Управляващ съдружник във фирмата JK&Partners, www.jkpglobal.com, която предлага услуги в областта на вътрешния одит и управлението на риска. Г-н Карабинов е Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) www.iiabg.org Провеждал е обучения за превенция на измамите като лектор в ИВОБ. Правил е обучения за превенция на измами и управление на риска на различни организации като Сметна Палата, Министерство на Финансите, Българска Фондова Борса, Асоциация на дипломираните експерт счетоводители (ACCA), Елаците Мед АД, Фаворит Холд, Институт на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС), Първа инвестиционна банка, Пиреус Банк и др.
ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, CMA, CFM, MBA експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ
Вижте още
×
Евгени Господинов е експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ с повече от15 години опит в мултинационални и български компании и отрасли (машиностроене, горива, бързооборотни стоки). Г-н Господинов притежава степен „Магистър по икономика” от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, диплома - след висше образование (postgraduate diploma) – „Маркетинг и мениджмънт” от Средиземноморския Агрономически Институт (MAICh) в Хания, Гърция и „Магистър бизнес администрация” (MBA) от Case Western Reserve University (CWRU) в Кливланд, Охайо, САЩ. Притежава Висша Диплома по Счетоводство и Бизнес (Advanced Diploma in Accounting and Business) от Асоциацията на Дипломираните Експерт Счетоводители на Обединеното Кралство (АССА). От 2003 г. Евгени Господинов е дипломиран „Експерт по управленско счетоводство” (СМА) сдопълнителна квалификация по „Финансов мениджмънт” (CFM) през 2004 г. от Института за управленско счетоводство (IMA) на САЩ. През своята професионална кариера г-н Господинов е заемал позиции с нарастваща степен на отговорност и обхват на всички аспекти на вътрешнофирмения анализ, управление на оборотния капитал, бюджетиране, целеполагане и управление на представянето, вътрешен контрол, изграждане и подобрение на процесите, оценка на инвестиции, корпоративно финансиране. Сред тях са: финансов анализатор в Дженерал Електрик (GE) Унгария, където успешно защищава Зелен Пояс за Шест Сигми (Six Sigma) управление на процесите, експерт финанси в Айгер Инженеринг, мениджър бюджетиране и вътрешнофирмена отчетност в Ромпетрол България, финансов директор в Престиж 96 и Подемкран. Евгени Господинов е ръководил успешни проекти за ценообразуване, бизнес интелиджънс,статистическо управление на запасите, управление на производствен капацитет, внедряване на бизнес информационна система. Евгени Господинов е преподавал дисциплините „Управленски финанси” и „Количествени методи в управлението” в Училище по мениджмънт на Нов български университет. Г-н Господинов води курсовете на „ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” - „Анализ и контрол на фирмените разходи. Системи за управленско счетоводство. Техники за бюджетиране” и„Управление на оборотния капитал на фирмата”.
ПЕТКО ВЪЛКОВ Изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт, преподавател в УНСС, член на УС на БАУД
Вижте още
×
Д-р Петко Вълков притежава повече от 10 години опит в областта на капиталовите пазари и инвестиционното банкиране. Той притежава докторска степен по икономика от Университета за Национално и Световно Стопанство, където чете лекции в областта на фондовите пазари и корпоративното управление. Д-р Вълков е Изпълнителен директор на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е лицензирано през 2005 г. Дружеството управлява девет договорни фондове и портфейли на индивидуални и институционални инвеститори. Д-р Вълков притежава сертификати заинвестиционен консултант и брокер на ценни книжа, издадени от Комисия за финансов надзор. Той притежава и сертификат за оценител на финансови инструменти и финансови предприятия, издаден от Агенция за приватизация. Д-р Вълков е член на Съвета на директорите на Българската асоциация на управляващите дружества в България. Д-р Вълков е бил гост-лектор в Институт за следдипломна квалификация към УНСС, Нов Български Университет, Американски университет в България. Д-р Вълков има редица публикации в областта на капиталовите пазари, корпоративното управление и световната икономика. В професионалния си опит д-р Вълков е участвал в структурирането и управлението на управляващи дружества, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел. Участвал е като мениджър в първични и вторични публични предлагания на акции и облигации.