“ЕКСПЕРТ ИВЕНТС” ЕООД е водеща компания в организирането на експертни семинари в България и като такава полага специални усилия за съхраняването и защитата на правата на своите клиенти, контрагенти и служители.

Настоящата политика има за цел да определи мерките, които “ЕКСПЕРТ ИВЕНТС” ЕООД, ще предприема във връзка и по повод защитата на личните данни на всички физически лица, с които “ЕКСПЕРТ ИВЕНТС” ЕООД взаимодейства.

 

Администратор на личните данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., наричан по-долу Регламента и на Закона за защита на личните данни е:

Администратор: “ЕКСПЕРТ ИВЕНТС” ЕООД

ЕИК: 200513357

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Иван Шишман” 5-Б, ет. 2

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Теменуга” 3, ет. 4, ап. 16

Законен представител: Павел Николаев Цанев – Управител

Телефон: 0876 766 300

Е-мейл: events@expertevents.bg

Уеб-сайт: www.expertevents.bg

наричан по-долу за краткост: ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

 

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС обработва лични данни за следните цели:

  1. Провеждане на семинарите и събитията, на които ЕКСПЕРТ ИВЕНТС е организатор
  2. Осъществяване на маркетингови дейности
  3. Сключване на договори с клиенти, доставчици и служители
  4. Предоставяне на достъп до видеозаписи на своите клиенти

 

Предмет на обработка от страна на ЕКСПЕРТ ИВЕНТС са следните видове и категории лични данни:

  1. Имена на физически лица
  2. Лични е-мейли и телефони

 

Обработката на личните данни се изразява във (същност на обработването):

  1. Вписване на имената и е-мейлите на физически лица в списък на участниците за определен семинар или друго събитие
  2. Вписване на имената, е-мейлите и телефоните на физически лица в списъци с клиенти
  3. Вписване на имената, е-мейлите и телефоните на физически лица в договори с клиенти, доставчици и служители
  4. Съхраняване на имената на клиенти, създали профили в www.expertevents.bg и www.video.expertevents.bg

 

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС предприема следните технически и организационни мерки за защита на личните данни, които администрира:

– Контрол на физическия достъп – защита срещу неразрешен достъп до помещения, оборудване и устройства за обработка на лични данни

– Контрол на електронния достъп – защита срещу неразрешено използване на системите за обработка на лични данни и съхранение на лични данни

– Контрол при въвеждане на лични данни  – осъществяване на контрол от страна на  ЕКСПЕРТ ИВЕНТС от кого се въвеждат, променят или изтриват лични данни в система за обработка на данни

– Превенция на неразрешено четене, копиране, промяна или изтриване на лични данни в рамките на цялостната бизнес дейност на ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

– Предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване или загуба на лични данни

– Бързо възстановяване (Член 32, Параграф 1, Точка „в“ от Регламента) – способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент, включително чрез създаване на back-up файлове съдържащи лични данни

 

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС обработва лични данни при спазването на следните принципи  (чл. 5, параграф 1 от Регламента):

а) Обработване по законосъобразен, добросъвестен и прозрачен начин по отношение на субекта на личните данни

б) Събиране на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели

в) Свеждане на данните до минимум

г) Точност на личните данни и поддръжка в актуален вид

д) Съхраняване във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни

е) Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни

 

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС гарантира, че лицата под негово ръководство, имащи достъп до личните данни, са задължени да спазват конфиденциалността на личните данни и имат задължение за поверителност. Задължението за поверителност на тези лица, продължава и след прекратяване на съответното правоотношение с ЕКСПЕРТ ИВЕНТС.

Документацията, удостоверяваща обработката на личните данни в съответствие с разпоредбите на Регламента и на Закона за защита на личните данни, се съхранява, след прекратяване на взаимоотношенията със субекта на личните данни, до изтичане на съответните срокове, в които ЕКСПЕРТ ИВЕНТС има право да съхранява информацията.

 

Субектите на личните данни, администрирани от ЕКСПЕРТ ИВЕНТС, имат следните основни права (Глава III от Регламента):

– Право на информация за личните данни предмет на обработка – принцип на прозрачност

– Право на достъп до личните данни

– Право на коригиране на личните данни

– Право на изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен”)

– Право на ограничаване на обработването на личните данни

– Право на уведомяване при коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването

– Право на преносимост на данните

– Право на възражение за обработване на данните

– Право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране

 

Национален орган по контрол за спазване разпоредбите на Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Всеки субект на лични данни, който счита, че неговите права са нарушени при обработката на лични данни от страна на ЕКСПЕРТ ИВЕНТС, има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Утвърдил:

Павел Н. Цанев – Управител

 

Дата на последна редакция: 01.03.2021 г.