Онлайн семинар: „ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ЦЕЛИ НА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2023/2673 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 2002/65/ЕО“

160.00 лв. с включено ДДС

Допълнителна информация

Избор на типа на семинара

Присъствено, Онлайн