Онлайн семинар: „ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И ТЪРГОВСКИЯТ РЕГИСТЪР СЛЕД ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 31.05.2023 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2020 Г., ОСТК, ВКС“

160.00 лв. с включено ДДС