Онлайн обучение: „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ. НОРМАТИВЕН РЕЖИМ, ПОНЯТИЯ И СИСТЕМИ“

3 и 4 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА“

5 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА. РЕГУЛАЦИЯ НА CROWDFUNDING. BEAМ ПАЗАР“

6 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектори: aдв. БОРИС ТЕКНЕДЖИЕВ - съдружник в Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” и д-р ВИКТОР ТОКУШЕВ - учредител и управляващ съдружник на АД „Токушев и съдружници”

Онлайн семинар: „ПРАВНИ АСПЕКТИ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ“

7 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: Адв. АТАНАС КОСТОВ - Управляващ съдружник на правна кантора "Юсаутор"

Онлайн семинар: „ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА“

10 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн семинар: „ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 12 (ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА)“

11 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА – ДЕС, Регистриран одитор, Контрольор по качество към Съвета за контрол на качеството върху одиторските услуги към ИДЕС

Онлайн обучение: „ПРАВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ“

12 октомври 2022 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Онлайн семинар: „ИСКОВЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ И АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА“

17 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ. АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ ЗА ДАНЪЧНА ЗАЩИТА“

20 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектори: адв. АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ – старши сътрудник в Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници“ и адв. ЛЮБОМИР ТАБАКОВ – старши асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници“

Онлайн курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

24 и 25 октомври 2022 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн обучение: „ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА“

27 и 28 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн семинар: „ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, OТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОТО НА СЪЮЗА (THE WHISTLEBLOWER DIRECTIVE)“

2 ноември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: Д-р ЕЛИНА КЪРПАЧЕВА – адвокат, експерт в областта на предотвратяване икономическите престъпления и регулаторно съответствие. Основател на European Compliance Center

Онлайн семинар: „НОВО ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПРОЗРАЧНА И ПО-БЕЗОПАСНА ОНЛАЙН СРЕДА. ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ ЗА ЦИФРОВИТЕ УСЛУГИ (DIGITAL SERVICES ACT). ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ ЗА ЦИФРОВИТЕ ПАЗАРИ (DIGITAL MARKETS ACT)“

7 ноември 2022 г., 09.30 - 14.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

Онлайн курс за: „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“

9, 10 и 11 ноември 2022 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА, Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ и АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ

Онлайн обучение: „КОМИСИОНЕН ДОГОВОР. ИСК НА КОМИТЕНТА СРЕЩУ КОМИСИОНЕРА ПО ЧЛ. 355 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН“

14 ноември 2022 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Практически курс: „КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ“

15 ноември 2022 г., 09.15 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Водещ: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Онлайн обучение: „НОВА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

17 и 18 ноември 2022 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Предотвратяване изпирането на пари и специализиран нормативен контрол" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн семинар: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ“

21 ноември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ – юрист, специалист по въпросите на правния режим на особените залози

Онлайн курс: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“

22 и 23 ноември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт и бизнес консултант

Онлайн обучение: „УНИТАРЕН ПАТЕНТ. ЕДИНЕН ПАТЕНТЕН СЪД. НОВОСТИ В ЕВРОПЕЙСКАТА УРЕДБА НА ПАТЕНТИТЕ“

25 ноември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЛЮБКА ПЕТРОВА – съдия във Върховния административен съд

Онлайн семинар: „СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙСТВИЯТА НА СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ“

28 ноември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“

1 и 2 декември 2022 г., 09.30 - 12.50 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА-ДОНЧЕВА и Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

Онлайн обучение: „ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ВИДЕО И ЕЛЕКТРОННИТЕ ИГРИ КАТО ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ“

7 декември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: Д-р ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА – Адвокат, член на Европейски правен институт, учредител на Сдружение „Съвет по нормотворчество“

Практически онлайн курс: „УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСИ“

12 и 13 декември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ